Estatuts

ESTATUTS DE LA UNIÓ HOTELERA D’ANDORRA

GENERALITATS

Article 1 – Denominació

Amb la denominació UNIÓ HOTELERA D’ANDORRA, abreujadament UHA, es constitueix una associació sense ànim de lucre.

Article 2 ‐ Domicili social

L’associació té el domicili social al Principat d’Andorra, a l’antic carrer Major, núm. 18 de la parròquia de Andorra la Vella.
L’associació pot traslladar la seva seu social per acord de l’Assemblea General.

Article 3 ‐ Objecte social

1.‐ L’associació té per objecte la representació, defensa i gestió dels drets i interessos legítims dels seus associats, així com la promoció, el desenvolupament i progrés dels seus afiliats, mitjançant la creació i/o gestió dels serveis tècnics corresponents. Sense que aquesta limitació tingui caràcter exclusiu, constitueixen objectius i funcions de la UHA els següents:
a) Promocionar, defensar i representar els interessos econòmics, socials i professionals dels seus associats tant en l’àmbit nacional com internacional. En relació amb l’anterior, participar en qualsevol contacte, col∙laboració, negociació, conveni o altres que es plantegi amb els col∙lectius de treballadors del sector, col∙lectius d’empresaris, centres, organismes,administracions o autoritats.
b) Vetllar per la constant millora en la qualitat, eficàcia i professionalitat delsserveis que presten els associats al públic en general.
c) Vetllar per una correcta política de preus i per evitar la competència deslleial.
d) Estudiar les innovacions i les noves tendències que s’esdevenen per tal de facilitar‐ne als associats el seu coneixement, amb l’objectiu de crear un àmbit d’opinió i/o gestió que faciliti l’establiment de polítiques comercials i potenciï la creació de promoció.
e) Participar, a través dels procediments de consulta i col∙laboració que s’estableixin, en la determinació de les condicions específiques de treball dels seus associats.
f) Exposar a l’Administració les iniciatives i suggeriments dels associats, actuant com un òrgan de consulta en l’elaboració de les disposicions i resolucions que els puguin afectar i presentar a les Autoritats les propostes aprovades per l’Associació, en totes les matèries reglamentàries, de promoció o d’altre índole.
g) Contribuir a millorar la qualitat professional dels seus associats, tant en els aspectes lúdics i socials com en l’àmbit laboral, fomentant els serveis de caire assistencial, creant fons comuns, mútues d’assistència, assegurances col∙lectives i altres prestacions en interès dels associats, així com participar en una tasca de formació i preparació professional.
h) Crear i utilitzar els mitjans d’informació que consideri necessaris pel millor desenvolupament de les seves funcions, en el marc de les finalitats establertes en els presents Estatus.
i) Altres finalitats lligades a la protecció i defensa dels interessos dels seus
associats.
j) Realitzar estudis de mercat, promoure i dirigir campanyes tendents a la promoció hotelera, de restauració, turística i en general relativa a l’activitat dels associats.
k) Impulsar i tutelar les agències i representacions que puguin crear‐se en el si de la UHA per a un millor benefici dels seus membres.
2.‐ L’associació pot dur a terme activitats econòmiques sempre que es mogui en el marc de les seves finalitats estatutàries i no tingui per objecte, explícit o implícit, l’obtenció de beneficis econòmics per repartir‐los entre els associats.
3.‐ L’associació pot dur a terme totes les activitats lícites adequades a l’objecte social que serveixin per assolir les finalitats estatutàries, d’acord, en cada cas, amb els requisits i les condicions que estableixi l’ordenament.

Article 4 ‐ Durada

L’associació es constitueix per una durada il∙limitada.

Article 5 ‐ Legislació aplicable

L’associació té personalitat i capacitat jurídica pròpia i es basa en principis democràtics. Es regeix per la Llei qualificada d’associacions del 29 de desembre del 2000, pel Reglament del Registre d’Associacions de l’1 d’agost del 2001, aprovat per Decret de data 1 d’agost del 2001, pels presents Estatuts així com pels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans.

ELS SOCIS

Article 6 ‐ Condicions d’admissió dels socis

1.‐ Poden formar part de l’associació totes les persones, físiques o jurídiques, que es trobin inscrites al Registre de Comerç del M.I. Govern d’Andorra, com a titulars de tot establiment que integri l’hoteleria, l’allotjament turístic en general, la restauració en general, els bars, sales de festa i establiments d’oci en general i que tinguin interès en servir a les finalitats de l’Associació i siguin admeses com a associats segons el procediment establert en els presents Estatuts.
2.‐ En el cas de persones jurídiques, la qualitat d’associat recaurà en aquesta, però haurà de designar una persona física que la representi a l’Assemblea General, i una altra com a suplent. La designació d’aquests representants i llur substitució es notificaran per escrit adreçat al President. En defecte de designació expressa,
representarà la persona jurídica el seu President o el seu Administrador o bé tota altra persona que estatutàriament o per acord de la Junta General de la societat tingui delegades les facultats de representació de la societat amb caràcter general.

Article 7 – Requisits per a l’ingrés

1.‐ La sol∙licitud d’admissió es fa per escrit adreçat al President de l’Associació, omplint l’imprès destinat a l’efecte, indicant dades personals i adreça, que és signat pel sol∙licitant.
2.‐ El President dóna trasllat de la sol∙licitud d’ingrés a la Junta Directiva, que resol sobre l’admissió o no admissió, en base al compliment per part del sol∙licitant de les condicions requerides per ser associat.
3.‐ En tot cas, la condició de membre no s’adquireix fins que no s’hagi satisfet la quota d’admissió, en la forma i quantia establertes.
Article 8 – Refús
1.‐ La Junta Directiva pot refusar la sol∙licitud d’admissió quan el sol∙licitant no reuneixi les condicions exigides per a l’ingrés.
2.‐ El refús ha de notificar‐se a l’interessat per escrit motivat, i contra aquest es pot interposar recurs davant de l’Assembla General, que s’adreça al President i aquest el sotmet a la primera que es celebri, sense perjudici dels recursos judicials que escaiguin.

Article 9 – Drets dels socis

Tots els membres de l’Associació tenen els drets següents:
a) Assistir i participar amb veu i vot en les assemblees generals, personalment o a través de representants, exposant lliurement la seva opinió i els suggeriments que consideri escaients.
b) Votar en els altres òrgans de l’associació de què formin part.
c) Ser elegits com a membres de la Junta Directiva o de les Comissions.
d) Ser informats de les activitats de l’associació i prendre‐hi part. Gaudir rectament dels mitjans i serveis que l’Associació posi a la disposició dels seus associats.
e) Ser informats del funcionament de l’associació i, especialment, de les decisions dels òrgans de govern, de l’estat de comptes i de les relacions de l’associació amb els poders públics i amb tercers. Aquest dret es pot exercir sol∙licitant la informació corresponent a la Junta Directiva i, si escau, realitzant preguntes a l’Assemblea General.
f) Separar‐se de l’associació. Si la persona que se separa consta al Registre d’Associacions com a membre fundador, pot sol∙licitar l’anotació de la seva separació.

Article 10 – Obligacions

Són deures dels associats:
a) Ser lleials als objectius i les finalitats de l’Associació i actuar per assolir‐los.
b) Contribuir al sosteniment de l’Associació, en la forma que determinin els presents Estatuts i l’Assemblea General.
c) Respectar i complir els acords adoptats pels òrgans de l’Associació.
d) Utilitzar ordenadament els serveis i mitjans de què disposi l’Associació per al compliment de les seves finalitats.
e) Desenvolupar fidelment les obligacions pròpies del seu càrrec, si és el cas.

Article 11 – Pèrdua de la condició d’associat

1.‐ Els associats poden sol∙licitar la baixa en l’Associació voluntàriament, però hauran de satisfer les obligacions que tinguessin pendents amb aquesta, amb inclusió de la quota devengada. Atenent que la quota resta fixada per any natural, en el cas que un Associat es donés de baixa de l’Associació o perdés la condició d’associat abans de què finalitzi l’any natural per la causa que sigui, queda igualment obligat a satisfer la quota
així devengada per tot l’any.
2.‐ La condició d’associat es perd:
A) Automàticament:
a) Per defunció de la persona física o dissolució de la persona jurídica titular de l’activitat, llevat que aquesta no sigui represa per un tercer que se subrogarà en el seu lloc i posició o per anul∙lació de l’autorització
administrativa per a exercir la referida activitat, o per l’obertura d’un procediment concursal en relació a l’associat.
b) Per la pèrdua de les condicions requerides per a l’ingrés.
c) Per la manca de pagament, total o parcial, de la cotització, transcorreguts tres mesos des del moment en què havia de ser satisfeta.
En els dos darrers casos, l’associat concernit podrà instar la incoació d’un expedient sobre aquesta qüestió, que seguirà el procediment previst als presents Estatuts per als expedients disciplinaris.
B) Per sanció disciplinària.
3.‐ La pèrdua de la qualitat d’associat comporta el cessament en totes les activitats de l’Associació i del gaudiment de drets que, com a tal, li pertoquin.
4.‐ En cas de baixa voluntària o impagament de quota, l’associat no pot tornar a adherir‐se a l’Associació abans de tres mesos des de la data de baixa voluntària o un any des de la pèrdua de condició d’associat per raó d’impagament, la primera vegada i dos anys les successives.

Article 12 ‐ Règim disciplinari

1.‐ Els incompliments per part dels membres de l’Assemblea vers els Estatuts, els deures que aquests els imposin, així com per actuacions contràries a dret, poden ser qualificats com infraccions lleus, greus o molt greus.

I.‐ Infraccions
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
A) Són infraccions lleus:
a) Les simples irregularitats en el compliment dels deures establerts en els presents Estatus o les normes que els desenvolupin, quan no tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’associació,
b) La manca de compliment de les prescripcions dels presents Estatuts o les normes que els desenvolupin comesa per simple negligència i sense intencionalitat, quan no tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’associació,
c) Les conductes tipificades com a infraccions greus quan concorrin circumstàncies atenuants quan no tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’associació.

B) Són infraccions greus:
a) Les accions deliberadament contràries als drets que reconeixen els presents Estatuts o les normes que els desenvolupin, quan no tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’associació,
b) Els incompliments deliberats dels deures establerts en els presents Estatuts o les normes que els desenvolupin, quan no tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’associació,
c) La reincidència en la comissió d’infraccions lleus en els darrers dotze mesos des de la comissió d’una infracció lleu,
d) Les infraccions que hagin servit per facilitar o encobrir altres infraccions,
e) Les conductes tipificades com a infraccions molt greus quan concorrin circumstàncies atenuants.

C) Són infraccions molt greus:
a) Les accions deliberadament contràries als drets que reconeixen els presents Estatuts o les normes que els desenvolupin que tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’associació,
b) Els incompliments deliberats dels deures establerts en els presents Estatuts o les normes que els desenvolupin que tinguin repercussions greus per a les activitats o els objectius de l’associació,
c) La reincidència en la comissió d’infraccions greus en els darrers dotze mesos des de la comissió d’una infracció greu,

II.‐ Sancions
1.‐ D’acord amb els principis d’adequació i proporcionalitat, les sancions que poden imposar‐se als membres de l’associació per les infraccions comeses són les següents:
a) Per infraccions lleus: avís, amonestació.
b) Per infraccions greus: suspensió temporal de la condició de membre de l’associació per un termini podent anar de sis mesos a un any.
c) Per infraccions molt greus: baixa definitiva de la condició de membre de l’associació.

2.‐ L’avís ‐amonestació consistirà en un escrit dirigit a la persona indicant els punts que ha infringit i requerint‐li per corregir un comportament no adequat i la no reincidència.

3.‐ L’aplicació i duració de la baixa temporal serà fixada d’acord amb la gravetat de la infracció, i comportarà la suspensió temporal de l’exercici dels drets i deures com a membre de l’Associació, així com de l’exercici dels càrrecs que hi pogués complir.

III.‐ Procediment sancionador
1.‐ L’òrgan competent per instruir els expedients sancionadors el formen tres membres de la Junta Directiva escollits a tal efecte per la pròpia Junta Directiva o la Comissió disciplinària prevista a l’article 24 dels presents Estatuts.
2.‐ La incoació dels expedients sancionadors es pot iniciar d’ofici per l’òrgan instructor o a instància de qualsevol membre de l’associació.
3.‐ Incoat l’expedient sancionador, es donarà trasllat d’aquest mitjançant carta certificada amb avís de recepció al soci de l’associació subjecte de l’expedient, informant‐lo de les presumptes infraccions que hagués pogut cometre i de les sancions que comporten.
Tanmateix, se li concedirà un termini, no inferior a 15 dies, perquè pugui ser escoltat i proposi les seves al∙legacions al respecte.
4.‐ El presumpte infractor haurà de manifestar les seves al∙legacions per escrit i adreçar‐les a la Junta Directiva de l’associació mitjançant carta certificada amb avís de recepció i dins del termini establert, que no podrà ser inferior a set dies.
5.‐ Rebudes les al∙legacions per part de la Junta Directiva, se’ls donarà trasllat a l’òrgan instructor el qual, en un termini mínim de 15 dies i un màxim d’un mes des de la data de recepció de l’escrit d’al∙legacions, decidirà si es procedeix a l’arxiu definitiu de l’expedient sancionador o, si en cas contrari, s’eleven les actuacions a proposta de resolució o sanció.
6.‐ La decisió de l’òrgan instructor, tant en un sentit com en un altre, haurà de ser notificada per carta certificada amb avís de recepció al soci subjecte de l’expedient en el termini màxim de vuit (8) dies.
7.‐ La proposta de sanció haurà de ser motivada, contenint com a mínim els següents aspectes:
a) Els fets objecte de l’expedient sancionador
b) El tipus d’infracció que comporten dits fets
c) El responsable o autor de la/les infracció/ns
d) La sanció que l’òrgan instructor proposa per al predit responsable o autor de la/les infraccions.
8.‐ Establerta la proposta de sanció i notificada al soci subjecte de l’expedient sancionador, l’Assemblea General haurà de ser convenientment convocada a l’efecte, que, per majoria simple, decidirà sobre la procedència o improcedència de la sanció proposada i, en conseqüència, si s’ha de sancionar.
9.‐ La Resolució de l’expedient sancionador serà notificada a l’interessat mitjançant carta certificada amb avís de recepció i en el termini màxim de vuit (8) dies des que l’Assemblea General prengué l’acord al respecte.
10.‐ Sense perjudici dels recursos judicials que s’escaiguin, el soci sancionat té dret a recórrer la sanció que li hagi estat imposada, davant de la Junta Directiva de l’associació, mitjançant carta certificada amb avís de recepció i en el termini de quinze dies a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució de l’expedientsancionador. La interposició de l’esmentat recurs suspendrà l’eficàcia de la sanció imposada fins a la data de la seva resolució. Transcorregut el predit termini sense que s’hagi interposat l’esmentat recurs davant de la Junta Directiva, la sanció esdevé ferma i definitiva.
11.‐ Rebut l’escrit de recurs, la Junta Directiva donarà el seu trasllat a l’òrgan d’apel∙lacions el qual es compondrà per altres tres membres de la Junta Directiva que no hagin format part de l’òrgan instructor de l’expedient sancionador o per una comissió nomenada a aquest efecte.
12.‐ La resolució del recurs haurà de ser notificada per l’òrgan d’apel∙lacions a l’interessat, mitjançant carta certificada amb avís de recepció i en el termini màxim de quinze dies des de la data de la resolució del recurs.
14.‐ Els terminis computen per dies hàbils.
15.‐ Tots els recursos proposats ho seran sense perjudici dels recursos judicials que escaiguin.

ORGANITZACIÓ

Secció 1 – Disposicions generals

Article 13 – Òrgans de l’Associació

Els òrgans de l’Associació són l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Article 14 – Obligatorietat dels acords

Els acords adoptats pels òrgans de l’Associació dins l’àmbit de llur competència obliguen a tots els associats i són immediatament executoris, sense perjudici dels recursos que puguin interposar‐s’hi.

Secció 2 – L’Assemblea General

Article 15 – Composició i facultats

1.‐ L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació, i en formen part tots els associats. Els seus acords vàlidament atorgats, obliguen a tots els membres, inclòs els disconformes i els no presents al moment de l’adopció dels acords.

2.‐ És competència de l’Assemblea General:
a) La Modificació dels Estatuts.
b) L’elecció dels membres de la Junta Directiva.
c) El cessament de la Junta Directiva i, si escau, del President, pel procediment establert en els presents Estatuts.
d) L’aprovació del pressupost anual, que ha de contenir expressió de les quotes o aportacions exigibles als associats, i l’aprovació de la liquidació del pressupost anterior.
e) La incorporació de l’Associació a una altra o a una unió d’associacions, així com la creació d’una altra associació.
f) La separació dels associats.
g) La dissolució de l’Associació.
L’Assemblea General no pot delegar en la Junta Directiva, ni l’Assemblea i la Junta Directiva en el President, les funcions que la Llei els assigna de manera imperativa.

Article 16 – Convocatòria

1.‐ L’Assemblea General ha de ser convocada obligatòriament en sessió ordinària una vegada cada any natural, dins els tres primers mesos d’aquest, per a examinar i aprovar, si escau, la Memòria i estats de comptes de l’exercici anterior, i els pressupostos d’ingressos i despeses per a l’exercici corrent, que ha d’incloure expressió de les quotes o aportacions exigibles als associats, i procedir a la renovació dels membres de la Junta Directiva, quan escaigui. Totes les altres reunions que celebri tenen el caràcter d’extraordinàries.
2.‐ L’Assemblea General es reuneix sempre que així ho acordi la Junta Directiva per iniciativa pròpia o bé per sol∙licitud escrita i motivada d’una desena part dels associats, adreçada a la Junta Directiva. En aquest darrer cas, la convocatòria ha de fer‐se efectiva en un termini màxim de 20 dies naturals següents a la presentació de la sol∙licitud. La Junta Directiva, representada pel seu President, tramita la convocatòria amb un mínim de quinze dies d’antelació, incloent l’ordre del dia i el lloc, la data i l’hora de la reunió. És cursada pel President per carta certificada adreçada a cada associat, a l’adreça que l’associat hagi expressat en la seva sol∙licitud d’admissió – llevat que, per carta, hagi notificat el seu canvi de domicili, en quin cas s’adreça a l’indicat per l’associat ‐. Ha d’expressar també les mateixes dades referides a la segona convocatòria. Entre la primera i la segona convocatòria ha de transcórrer, com a mínim, mitja hora.
En el cas que determinats punts de l’ordre del dia facin referència a documentació, aquesta pot ser examinada pels associats a la seu de l’associació entre el període que va de la convocatòria fins a 24 hores abans de l’assemblea.
3.‐ A petició d’una desena part dels membres de dret de l’Assemblea General, presentada amb una antelació mínima de vuit dies abans de la celebració de la reunió, la Junta Directiva ha d’incloure en l’ordre del dia les qüestions que demanin aquests membres. La presa d’acords sobre aquestes qüestions, però, requereix en tot cas que els assistents a la reunió representin almenys la majoria absoluta dels membres de dret de l’Assemblea General i que aquesta es pronunciï per majoria absoluta dels assistents a favor de prendre acords sobre aquestes qüestions. La majoria requerida per adoptar aquests acords és la que correspongui ordinàriament per raó de la matèria.

Article 17 – Assistència: Quòrums

1.‐ L’Assemblea General queda vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi concorri la meitat dels associats i, en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d’assistents.
2.‐ Els associats absents poden fer‐se representar per un altre associat i delegar‐li el vot. La representació i la delegació de vot s’han de fer constar per escrit adreçat al President, i tenen caràcter especial per a cada reunió. Els assistents a una sessió de l’Assemblea General que disposin d’una delegació de vot d’associats absents han de fer constar aquesta circumstància al inici de la sessió.
3.‐ L’associat que al moment de celebrar‐se l’Assemblea no es trobi al corrent de pagaments de quotes o altres obligacions dineràries corresponents, serà privat de dret de vot.

Article 18 – Adopció dels acords: Votacions

1.‐ La Presidència de les Assemblees correspon al President de la Junta Directiva i, en cas d’absència, al Vice‐president.
2.‐ Tots els membres de l’Associació tenen dret de veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
3.‐ Totes les votacions es faran a mà alçada, llevat que un sol dels assistents sol∙liciti la realització d’una votació secreta. En tot cas, les votacions en matèria electoral així com les referides a la revocació anticipada de qualsevol dels membres de la Junta Directiva seran sempre secretes.
4.‐ En totes les reunions de l’Assemblea General els acords s’adopten per majoria simple dels assistents i representats, llevat que els presents Estatuts o la Llei ho disposin altrament.
La modificació dels estatuts, el sistema d’elecció de la Junta Directiva, la distribució de competències entre l’Assemblea General i la Junta Directiva i els motius i procediment de cessament dels membres de la Junta directiva han d’aprovar‐se per majoria absoluta dels assistents i representants.
El cessament d’un dels membres de la Junta Directiva o d’aquesta en ple requereix d’una votació específica de l’Assemblea General sobre aquesta qüestió, que requereix el vot favorable de la majoria simple dels assistents i representants per ser aprovada.
5.‐ L’Assemblea General pot acordar, per majoria absoluta dels assistents i representants, que una determinada controvèrsia sigui sotmesa a arbitratge.
6.‐ Els vots es computaran segons el nombre d’establiments dels quals sigui titular cada membre, en el sentit de que si un titular disposa de més d’un establiment comercial inscrit, tindrà tants vots com establiments comercials de la seva titularitat constin inscrits prop de l’Associació.

Article 19 – Actes ‐ certificacions

1.‐ De les reunions de l’Assemblea General se n’ha d’aixecar la pertinent acta, que és signada pel Secretari i pel President. Els acords adoptats per l’Assemblea General són immediatament executius, sense necessitat d’esperar a l’aprovació de l’acta per l’Assemblea següent, en el cas que no s’hagi fet a la fi de la mateixa reunió.
Qui voti en contra d’un acord determinat pot demanar, en la mateixa reunió on s’ha pres, que el seu vot consti en l’acta. Els associats que hagin fet constar en l’acta el seu vot contrari a un acord i els que no hagin fet constar en l’acta el seu vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre i no hagin delegat el seu vot, poden impugnar‐lo judicialment si és contrari a la Llei o als Estatuts de l’Associació, o si beneficia uns associats o tercers en perjudici d’uns altres associats o dels interessos de l’Associació, dins els trenta dies següents a la seva adopció. Els associats que hagin impugnat un acord poden sol∙licitar al registre l’anotació marginal de la impugnació.
2.‐ Qualsevol associat té dret a sol∙licitar i obtenir còpia, total o parcial, de l’acta de les reunions de l’Assemblea General. Aquestes còpies han de ser certificades pel Secretari amb el vist‐i‐plau del President.
3.‐ S’inscriuran al registre d’Associacions:
a) Els acords de modificació dels Estatuts, incloent‐hi la del domicili social.
b) Els acords de cessament i de nomenament dels càrrecs dels seus òrgans directius estatutaris.
c) Les cessions i les adquisicions patrimonials.
d) Els acords de dissolució o, en general, els actes que donin lloc a la seva dissolució.
e) Qualsevol altra documentació establerta per la llei.
4.‐ L’Associació ha de portar un llibre registre d’associats, un llibre d’actes, un llibre inventari de béns i els llibres de comptabilitat que corresponguin a les seves activitats. Aquests llibres han de ser diligenciats pel Registre d’Associacions i firmats pel President i el Secretari, i podran ser consultats per tots els associats, dins el termini comprés entre la convocatòria d’Assemblea i la celebració de la mateixa.

Secció 3 – La Junta Directiva

Article 20 – Composició

1.‐ La Junta Directiva és l’òrgan col∙legiat de govern i de gestió de l’Associació, que la representa en les seves relacions amb tercers i amb els poders públics, inclosa la representació en judici, per mitjà del seu President o altre membre degudament apoderat.
2.‐ Està formada per un mínim de cinc membres, elegits per l’Assemblea General, que també els pot destituir, en els termes previstos en els presents Estatus. D’entre els membres de la Junta, el que n’hagi d’ostentar el càrrec de President serà determinat en Assemblea General segons el procediment previst en els presents Estatuts i els
altres membres que ostentaran els càrrecs de Vice‐president, Secretari, Tresorer i vocals es presentaran, juntament amb el President, sense que siguin adscrits a cap càrrec en concret i seran escollits respectivament per cada càrrec per votació dels membres de la Junta Directiva en la primera reunió que aquesta celebri després de les
eleccions. Els càrrecs de la Junta Directiva són gratuïts. Es podrà nomenar més d’un Vice‐President.
3.‐ Els membres de la Junta Directiva han de ser associats de nacionalitat andorrana o
associats estrangers amb residència al Principat d’Andorra.

Article 21 – Elecció i cessament dels membres de la Junta Directiva

1.‐ Els membres de la Junta Directiva són elegits per l’Assemblea General per un mandat de quatre anys i poden ésser reelegits indefinidament.
2.‐ Els membres de la Junta Directiva es renoven cada quatre anys.
3.‐ Les candidatures es presentaran a la Junta Directiva com a mínim vuit dies naturals abans de la celebració de l’Assemblea General, signades pels propis candidats, amb tants noms diferents com membres s’hagin d’elegir i determinant quin dels candidats es presenta per al càrrec de President. Es publicaran en el taulell d’anuncis de l’Associació o per altre mitjà, almenys amb cinc dies d’avança a la celebració de l’Assemblea General. Totes les candidatures han de rebre el mateix tracte per part de la Junta que convoqui i gestioni el procés electoral, en especial assegurant a totes les candidatures l’accés als associats pel mateix procediment durant el període electoral.
4.‐ L’elecció dels membres de la Junta Directiva es realitza en l’Assemblea General. El vot és secret i les candidatures són tancades.
5.‐ En el cas que es produeixi la vacant d’un membre abans de la finalització del seu mandat, la Junta Directiva té la facultat de completar‐se amb un altre membre, que el substitueix fins la propera Assemblea, moment en què es procedeix a l’elecció del suplent per la durada del mandat ordinari que quedava per complir al vacant,
6.‐ L’Assemblea General pot acordar el cessament de la Junta Directiva, del seu President o qualsevol dels membres, mitjançant una votació específica sobre aquesta qüestió, amb la majoria determinada en els presents Estatus.

Article 22 – Funcions de la Junta Directiva

1.‐ Són funcions de la Junta Directiva fixar l’ordre del dia de les sessions de l’Assemblea general, programar i dirigir les activitats de l’Associació, portar la gestió administrativa i econòmica de l’Associació, sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General el pressupost anual d’ingressos i despeses, que ha d’incloure l’expressió de les quotes o aportacions exigibles als associats, així com la Memòria d’activitats i l’estat de comptes de l’any anterior i, en general, totes aquelles que li encomani l’Assemblea General o que no estiguin específicament atribuïdes a un altre òrgan pels presents Estatuts.
2.‐ Per acord de la majoria dels seus membres, la Junta Directiva pot delegar en un d’ells o en més l’exercici de les seves funcions, en les condicions i limitacions que es determinin en l’acte de la delegació. No són delegables els actes que l’Assemblea General ja hagi delegat, al seu torn, a la Junta Directiva, llevat que s’hagi fet constar així en la delegació efectuada.
3.‐ La Junta Directiva respon de la seva gestió davant de l’Assemblea General. El President informa de la situació general de l’Associació, el Tresorer sotmet el pressupost i els comptes a l’aprovació de l’Assemblea i el Secretari exposa les accions efectuades i el programa futur.
4.‐ Els membres de la Junta Directiva responen davant de l’Associació, dels associats i de tercers per les actuacions que realitzin en exercici dels seus càrrecs i que siguin contràries a la Llei o als presents Estatus, així com pels danys i perjudicis causats amb dol o negligència. La responsabilitat dels membres de la Junta Directiva és solidària respecte de les actuacions acordades de manera col∙legiada, llevat que hagin fet constar en acta la seva oposició a l’acord. També és solidària sempre que l’acció o l’omissió que la genera no es pugui atribuir a un o més d’ells, de manera individual i exclusiva.

Article 23 – Constitució de la Junta Directiva

1.‐ La Junta Directiva es reuneix com a mínim deu vegades l’any, amb una freqüència aproximada mensual. És convocada per qualsevol mitjà pel President, el qual fixa el lloc, el dia, hora i ordre del dia de la reunió, havent de transcórrer entre la convocatòria i la celebració de la Junta un mínim de tres dies hàbils. També es reuneix sempre que sol∙licitin la convocatòria al President un terç dels seus membres, que aquesta ha de fer efectiva en el termini màxim de cinc dies. Igualment, un terç dels seus membres pot sol∙licitar la inclusió d’una qüestió en l’ordre del dia, amb una antelació de quaranta‐vuit hores a la reunió.
2.‐ La Junta Directiva s’entén vàlidament constituïda quan hi assisteixi almenys la meitat dels seus membres, inclosos entre aquests el President o el Vice‐president. En cas de no assolir aquest quòrum en tres convocatòries consecutives, la Junta Directiva cessa i convoca l’Assemblea General per procedir a l’elecció d’una nova Junta Directiva.
3.‐ Els acords de la Junta Directiva es prenen per majoria dels membres. El vot del president és diriment en cas d’empat.
4.‐ El Secretari haurà d’aixecar Acta. Tots els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar per escrit, en una acta que ha de signar el secretari, amb el vistiplau del president. Qualsevol associat té dret a sol∙licitar i a obtenir còpia, total o parcial, de l’acta de les reunions de la Junta Directiva. Aquestes còpies han de ser certificades pel secretari.
5.‐ La Junta també queda vàlidament constituïda, sense convocatòria prèvia si es reuneixen tots els membres i acorden per unanimitat constituir‐se en sessió.

Article 24 – Les comissions

La Junta Directiva pot nomenar comissions, entre elles, en el moment en què sigui necessària, una Comissió Disciplinària, els objectius, la composició i la competència de les quals seran determinades per l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva en funció de les necessitats generals de l’Associació. El nombre dels seus membres no pot ser inferior a tres, havent d’incloure, al menys, un dels membres de la Junta Directiva.

Article 25 – El President i el Secretari

1.‐ El President de l’Associació té atribuïda la seva representació en judici i fora d’ell. Presideix les sessions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General, i vetlla per l’execució dels acords d’una i altra. En cap cas no pot actuar per la seva pròpia iniciativa havent de seguir sempre els acords de l’Assemblea o de la Junta Directiva.
2.‐ Correspon així mateix al President ordenar els pagaments vàlidament acordats.
3.‐ El Vice‐president assisteix el President en les seves funcions i el substitueix en els casos de vacant, absència o impediment. Pot actuar amb quantes funcions i facultats li siguin expressament delegades pel President.
4.‐ El Secretari rep i tramita les sol∙licituds d’ingrés, porta el fitxer i el llibre‐registre d’associats així com el llibre d’actes, i té al seu càrrec la direcció de les feines administratives de l’entitat. Així mateix, aixeca les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta, certifica total la documentació de l’Associació, emet diligències i juntament amb el President, signa el llibre de registre de socis, el llibre d’actes, els llibres de comptabilitat i el llibre inventari de béns.

Article 26 – El Tresorer

1.‐ El Tresorer porta la comptabilitat de l’Associació, en especial el llibre inventari de béns i els de comptabilitat que corresponguin, recapta i custodia els seus fons i efectua els pagaments que ordena el President, amb la contra‐signatura d’aquest.
2.‐ El Tresorer i el Secretari se substitueixen recíprocament en les funcions expressades, en els casos de vacant, absència o impediment.

Article 27 – El personal

L’Associació pot contactar personal, en règim laboral, per atendre a les seves finalitats. El personal és contractat i separat per la Junta Directiva, que n’acorda també la retribució i condicions de treball.

RÈGIM ECONÒMIC

Article 28 – Patrimoni

L’Associació no té cap patrimoni en el moment de constituir‐se. Existeix una absoluta incomunicació de patrimonis entre l’Associació i els associats, de forma que aquests no són, en cap cas, responsables personalment dels deutes i obligacions contrets per l’Associació.

Article 29 – Recursos econòmics

Són recursos econòmics de l’Associació els derivats de les quotes d’associació i altres quotes de sosteniment de la mateixa, dels productes i rendes dels seus béns, dels interessos de dipòsits bancaris i altres productes financers, dels actes i prestacions remunerats que efectuï l’Associació o algun membre d’aquesta en el seu nom, de les subvencions que puguin ésser atorgades a l’Associació i de qualsevol altre recurs lícit que obtingui.

Article 30 – Quotes

1.‐ L’Assemblea General fixa anualment, a proposta de la Junta Directiva, l’import de les quotes d’admissió i de les quotes dels associats, les quals es satisfaran per cada establiment inscrit de la titularitat de cada associat. La quota serà fixada per any natural, sense perjudici de que l’Assemblea General o la Junta Directiva per delegació d’aquesta, pugui acordar una forma de pagament fraccionada de la mateixa.
2.‐ Tots els recursos de l’entitat estan destinats al sosteniment de les finalitats i dels serveis que ha de prestar als seus socis. El patrimoni de l’associació està format per tots els béns i drets que posseeixi en el moment de la seva constitució i els que adquireixi en el futur.
3.‐ Qualsevol altra derrama necessària i extraordinària haurà de ser aprovada per l’Assemblea General i des del moment de la seva aprovació, serà obligatòria per tots els Associats.
4.‐ Els llibres d’inventari de béns i els llibres de comptabilitat, que poden ser consultats per tots els socis, han de ser diligenciats pel Registre d’Associacions i firmats pel president i pel secretari.

Article 31 – Dissolució de l’associació

L’associació es dissol:
1.‐ Per acord de l’Assemblea General.
2.‐ Per quedar un nombre inferior a tres associats. En aquest cas, el president de l’associació ha de portar al Registre d’Associacions el llibre de socis actualitzat, certificant, sota la seva responsabilitat, la seva correspondència amb la realitat.
3.‐ Per sentència judicial ferma, en els termes previstos al Codi penal.
4.‐ Per expiració del termini fixat als Estatuts, exhauriment de l’objecte social o impossibilitat de realitzar la finalitat per a la qual es va constituir.
Quan escaigui, l’Assemblea General ha d’acordar la dissolució de l’associació. En cas que no sigui convocada segons l’establert en aquests Estatuts, una desena part dels socis pot instar la Junta Directiva a convocar‐la, que ho ha de fer en el termini de 30 dies. L’Assemblea General ha de pronunciar‐se expressament sobre la qüestió de la dissolució.

Article 32 – Liquidació

Una vegada adoptat l’acord o la resolució de dissolució, la Junta Directiva o les persones designades per l’Assemblea o per l’autoritat judicial es constitueixen en liquidadors de l’associació.
Correspon als liquidadors l’administració de l’associació a partir del moment del seu nomenament.
Amb la finalitat de liquidar l’associació els liquidadors han de:

1.‐ Cobrar els crèdits pendents.
2.‐ Vetllar pel patrimoni social i administrar‐lo amb diligència fins que s’hagi liquidat.
3.‐ Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.
4.‐ Aplicar el patrimoni o el líquid sobrant a les finalitats previstes als Estatuts, que en cap cas poden autoritzar el repartiment entre els socis o la cessió a persones o entitats amb afany de lucre.
5.‐ Sol∙licitar al Registre d’Associacions la cancel∙lació de l’associació.
6.‐ Dur a terme totes les altres operacions de liquidació que resultin necessàries al bon fi de l’associació.