Marc Legal

Més de 50 anys treballant per l'hoteleria del país.

En aquesta secció podreu trobar per la vostra consulta la legislació més important que afecta el sector de l’hoteleria i del turisme, així com les propostes de llei a debat al parlament en aquests moments.

Lleis i reglaments de Turisme

Allotjaments turístics

Llei general dels allotjaments turístics del 30/06/1998
Decret d'aprovació del Reglament regulador del contracte en pràctiques formatives
Llei 8/2012, del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic del 30 de juny del 1998
Decret del 6/03/2013 pel qual s’aprova el Reglament del registre d’ocupació d’allotjaments turístics (ROAT)
Llei 29/2014, del 27 de novembre, de modificació de la Llei 8/2012, del 17 de maig, de modificació de la Llei general d’allotjament turístic, del 30 de juny de 1998
Decret del 17/04/2013 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 8/2012 del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic del 30 de juny del 1998 per a la classificació dels allotjaments rurals i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació casa/borda rural d’Andorra”

Apartaments moblats per a vacances

Llei 26/2008, del 20 de novembre, de regulació dels apartaments moblats per a vacances i de les empreses que els exploten
Reglament de funcionament del Registre d’EEAM i d’apartaments moblats per a vacances
Reglament regulador de la classificació dels apartaments moblats per a vacances
Reglament de protecció i informació del consumidor i usuari dels apartaments moblats per a vacances

Apartaments moblats per a vacances

Annex I: Categories
Annex II: Segells Especials

Lleis i reglaments de Medi ambient

Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus
Decret relatiu a la declaració del sector de l’hoteleria com a productor singular de residus d’envasos, de vidre, de cartró i d’olis vegetals usats

Lleis i reglaments de Sanitat

Presentació Govern reglament informació alimentària facilitada al consumidor

Lleis i reglaments Laborals

Condicions generals de treball

Reglament regulador de la concessió i la utilització del distintiu “Igualtat efectiva i conciliació de la vida laboral i la familiar a l’empresa”, de 24 de novembre de 2010
Reglament regulador del contracte en pràctiques formatives, de 23 de setembre de 2009
Reglament regulador dels tràmits administratius de registre, dipòsit i publicitat dels resultats del procés d’elecció dels delegats de personal
Llei 35/2008, del 18 de desembre, del codi de relacions laborals
Llei 33/2008, del 18 de desembre, qualificada de llibertat sindical

Seguretat i salut en el treball

Reglament que regula els servies de salut laboral
Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut en la utilització dels equips de treball, de 3 d’octubre de 2012
Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització d’equips de protecció individual, de 3 d’octubre de 2012
Reglament regulador de les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i de salut en el treball, de 3 d’octubre de 2012
Reglament de seguretat i de protecció de la salut en les obres de construcció, de 1 de desembre de 2010
Modificació del Reglament regulador del contingut dels programes de formació per desenvolupar activitats preventives en matèria de seguretat i salut en el treball, de 21 de juliol de 2010
Reglament regulador del contingut dels programes de formació per desenvolupar activitats preventives en matèria de seguretat i salut en el treball, de 17 de febrer de 2010
Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball

Lleis i reglaments de Sanitat

Proposició de llei qualificada de relacions laborals
Proposició de llei qualificada d’acció sindical i patronal
Proposició de llei qualificada de mesures de conflicte col·lectiu