Marco Legal

Más de 50 años trabajando para la hotelería del país.

En esta sección podrá encontrar para su consulta la legislación más importante que afecta al sector de la hostelería y del turismo, así como las propuestas de ley a debate en el Parlamento en estos momentos.

Lleis i reglaments de Turisme

Allotjaments turístics

Llei general dels allotjaments turístics del 30/06/1998
Decret d'aprovació del Reglament regulador del contracte en pràctiques formatives
Llei 8/2012, del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic del 30 de juny del 1998
Decret del 6/03/2013 pel qual s’aprova el Reglament del registre d’ocupació d’allotjaments turístics (ROAT)
Llei 29/2014, del 27 de novembre, de modificació de la Llei 8/2012, del 17 de maig, de modificació de la Llei general d’allotjament turístic, del 30 de juny de 1998
Decret del 17/04/2013 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 8/2012 del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic del 30 de juny del 1998 per a la classificació dels allotjaments rurals i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació casa/borda rural d’Andorra”

Apartaments moblats per a vacances

Llei 26/2008, del 20 de novembre, de regulació dels apartaments moblats per a vacances i de les empreses que els exploten
Reglament de funcionament del Registre d’EEAM i d’apartaments moblats per a vacances
Reglament regulador de la classificació dels apartaments moblats per a vacances
Reglament de protecció i informació del consumidor i usuari dels apartaments moblats per a vacances

Apartaments moblats per a vacances

Annex I: Categories
Annex II: Segells Especials

Lleis i reglaments de Medi ambient

Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus
Decret relatiu a la declaració del sector de l’hoteleria com a productor singular de residus d’envasos, de vidre, de cartró i d’olis vegetals usats

Lleis i reglaments de Sanitat

Presentació Govern reglament informació alimentària facilitada al consumidor

Lleis i reglaments Laborals

Condicions generals de treball

Reglament regulador de la concessió i la utilització del distintiu “Igualtat efectiva i conciliació de la vida laboral i la familiar a l’empresa”, de 24 de novembre de 2010
Reglament regulador del contracte en pràctiques formatives, de 23 de setembre de 2009
Reglament regulador dels tràmits administratius de registre, dipòsit i publicitat dels resultats del procés d’elecció dels delegats de personal
Llei 35/2008, del 18 de desembre, del codi de relacions laborals
Llei 33/2008, del 18 de desembre, qualificada de llibertat sindical

Seguretat i salut en el treball

Reglament que regula els servies de salut laboral
Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut en la utilització dels equips de treball, de 3 d’octubre de 2012
Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització d’equips de protecció individual, de 3 d’octubre de 2012
Reglament regulador de les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i de salut en el treball, de 3 d’octubre de 2012
Reglament de seguretat i de protecció de la salut en les obres de construcció, de 1 de desembre de 2010
Modificació del Reglament regulador del contingut dels programes de formació per desenvolupar activitats preventives en matèria de seguretat i salut en el treball, de 21 de juliol de 2010
Reglament regulador del contingut dels programes de formació per desenvolupar activitats preventives en matèria de seguretat i salut en el treball, de 17 de febrer de 2010
Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball

Lleis i reglaments de Sanitat

Proposició de llei qualificada de relacions laborals
Proposició de llei qualificada d’acció sindical i patronal
Proposició de llei qualificada de mesures de conflicte col·lectiu